CORA - Reforma das administracións públicas

*Logo Cora

A creación da Comisión para a Reforma das Administracións Públicas (CORA) enmárcase dentro do proceso reformista iniciado polo Goberno, a principios de 2012, dirixido a superar a peor crise económica nas últimas décadas, corrixir os desequilibrios que freaban o crecemento de España e crear as bases idóneas sobre as que iniciar un novo ciclo de prosperidade económica e emprego para os españois.

O Consello de Ministros na súa reunión de 26 de outubro de 2012 aproba o Acordo polo que se crea a CORA e encoméndaselle realizar un estudo integral das Administracións Públicas para identificar as áreas de mellora e as medidas a adoptar para facelas máis áxiles, eficientes e próximas aos cidadáns.

Texto do Acordo de consello de Ministros

Dentro do Programa de Reformas do Goberno unha parte esencial refírese a a reforma das Administracións Públicas. España necesita unha Administración Pública austera e eficiente que sexa un valor competitivo para o noso país. É necesario, en consecuencia, racionalizar estruturas, procedementos e recursos. A esta vontade responde a Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, que constitúe un fito na xestión dos recursos públicos ao establecer obxectivos concretos de gasto e endebedamento para todas as Administracións, así como a obrigación de presentar plans dirixidos ao seu cumprimento e os correlativos mecanismos para asegurar a súa consecución.

Ademais da necesidade de abordar o estudo integral da reforma administrativa, é necesario dar cumprimento a dous mandatos:

  • A última Conferencia de Presidentes das Comunidades Autónomas acordou a creación dun Grupo de Traballo no seo da Conferencia Sectorial, para elaborar un programa de racionalización administrativa, a fin de eliminar trabas burocráticas, simplificar normativa e procedementos e evitar duplicidades.
  • No Programa para a Aplicación do Fondo de Liquidez para as Comunidades Autónomas previuse a creación, no seo do Consello de Política Fiscal e Financeira, dun grupo de traballo para acordar un código de boas prácticas para racionalizar o gasto e incrementar o aforro.

Faise necesario, por tanto, facer un estudo integral que dote a ambos os Grupos de traballo de propostas concretas e no que se aborde de forma integral toda a reforma das Administracións Públicas.

Adscrición, composición e funcionamento

A Comisión adscríbese ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, a través da Secretaría de Estado de Administracións Públicas. Estará presidida polo subsecretario da Presidencia e corresponderá a vicepresidencia á subsecretaria de Facenda e Administracións Públicas, mentres que a secretaría será desempeñada polo director xeral de Coordinación de Competencias coas Comunidades Autónomas e as Entidades locais.

Serán membros da Comisión as seguintes persoas:

  • Un representante de cada un dos departamentos ministeriais, con rango mínimo de Director Xeral.
  • Un representante da Oficina Económica da Presidencia do Goberno.
  • Un representante do Gabinete da Presidencia do Goberno.
  • Un representante do Gabinete da Vicepresidenta do Goberno e Ministra da Presidencia.

Cando así o aconselle a natureza dos asuntos a tratar, e por invitación do presidente da Comisión, poderán asistir ás reunións, con voz pero sen voto, titulares doutros órganos ou entidades da Administración Xeral do Estado.

Subcomisiones.

No seo da Comisión crearanse as Subcomisiones que se consideren convenientes, segundo decida a propia Comisión, coa composición e funcións que esta determine. En todo caso, crearanse as seguintes Subcomisiones:

  • Duplicidades administrativas. Ten por obxecto identificar e eliminar duplicidades e reforzar os mecanismos de cooperación, de modo que se abarate o custo da actividade administrativa. Na medida en que as competencias atribuídas á Administración Local están xa sendo obxecto de reforma nun proxecto de modificación da súa Lei de Bases, as duplicidades a identificar neste estudo son as que se producen entre a Administración Xeral do Estado e as Autonómicas.
  • Simplificación administrativa. Revisará as trabas burocráticas que dificultan a tramitación dos procedementos administrativos co fin de conseguir unha maior simplificación que redunde en beneficio dos cidadáns. En particular, solicitarase información sobre os procedementos cuxa finalidade require, para ser efectiva, a participación doutras Administracións Públicas, como a creación de empresas. Intégranse aquí os proxectos en curso na Dirección Xeral de Modernización Administrativa.
  • Xestión de servizos e medios comúns. Ten por obxecto centralizar actividades de xestión que, por ser similares ou da mesma natureza, poidan desempeñarse de forma unificada ou coordinada, aproveitando así en maior medida os medios públicos. Neste grupo é fundamental estudar modelos de éxito implantados en grupos empresariais españois, dos que se obterá información e colaboración.
  • Administración institucional. Analizarase a distinta tipoloxía de entes que a compoñen, revisarase o marco normativo e os modelos que nel se identifican como óptimos. Exporanse as modificacións que conveñan na lista de entidades existentes, para o que os Departamentos ministeriais deberán presentar información e as propostas oportunas.

As subcomisiones realizarán o traballo de forma permanente e poden convocar a outros cargos da Administración e representantes do sector privado. Informarán periodicamente o pleno da Comisión do avance dos traballos.

Finalizado o traballo, o Pleno da Comisión trasladará as propostas correspondentes ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas para a súa elevación ao Consello de Ministros e traslado aos grupos previstos nos acordos da Conferencia de Presidentes. O prazo para que a Comisión conclúa os seus traballos será o 30 de xuño de 2013.