CORA - Reforma de les Administracions Públiques

Logo *Cora

La creació de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA) s'emmarca dins del processo reformista iniciat pel Govern, a principis de 2012, dirigit a superar la pitjor crisi econòmica en les últimes dècades, corregir els desequilibris que frenaven el creixement d'Espanya i crear les bases idònies sobre les quals iniciar un nou cicle de prosperitat econòmica i ocupació per als espanyols.

El Consell de Ministres en la seva reunió de 26 d'octubre de 2012 aprova l'Acord pel qual es crea la CORA i se li encomana realitzar un estudi integral de les Administracions Públiques per identificar les àrees de millora i les mesures a adoptar per fer-les més àgils, eficients i properes als ciutadans.

Text de l'Acord de consell de Ministres

Dins del Programa de Reformes del Govern una part essencial es refereix a la reforma de les Administracions Públiques. Espanya necessita una Administració Pública austera i eficient que sigui un valor competitiu per al nostre país. És necessari, en conseqüència, racionalitzar estructures, procediments i recursos. A aquesta voluntat respon la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que constitueix una fita en la gestió dels recursos públics en establir objectius concrets de despesa i endeutament per a totes les Administracions, així com l'obligació de presentar plans dirigits al seu compliment i els correlatius mecanismes per assegurar la seva consecució.

A més de la necessitat d'abordar l'estudi integral de la reforma administrativa, és necessari donar compliment a dos mandats:

  • L'última Conferència de Presidents de les Comunitats Autònomes va acordar la creació d'un Grup de Treball en el si de la Conferència Sectorial, per elaborar un programa de racionalització administrativa, a fi d'eliminar traves burocràtiques, simplificar normativa i procediments i evitar duplicitats.
  • Al Programa per a l'Aplicació del Fons de Liquiditat per a les Comunitats Autònomes s'ha previst la creació, en el si del Consell de Política Fiscal i Financera, d'un grup de treball per acordar un codi de bones pràctiques per racionalitzar la despesa i incrementar l'estalvi.

Es fa necessari, per tant, fer un estudi integral que doti a tots dos Grups de treball de propostes concretes i en el qual s'abordi de forma integral tota la reforma de les Administracions Públiques.

Adscripció, composició i funcionament

La Comissió s'adscriu al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques. Estarà presidida pel sotssecretari de la Presidència i correspondrà la vicepresidència a la sotssecretària d'Hisenda i Administracions Públiques, mentre que la secretaria serà exercida pel director general de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals.

Seran membres de la Comissió les següents persones:

  • Un representant de cadascun dels departaments ministerials, amb rang mínim de Director General.
  • Un representant de l'Oficina Econòmica de la Presidència del Govern.
  • Un representant del Gabinet de la Presidència del Govern.
  • Un representant del Gabinet de la Vicepresidenta del Govern i Ministra de la Presidència.

Quan així ho aconselli la naturalesa dels assumptes a tractar, i per invitació del president de la Comissió, podran assistir a les reunions, amb veu però sense vot, titulars d'altres òrgans o entitats de l'Administració General de l'Estat.

Subcomissions.

En el si de la Comissió es crearan les Subcomissions que es considerin convenients, segons decideixi la pròpia Comissió, amb la composició i funcions que aquesta determini. En tot cas, es crearan les següents Subcomissions:

  • Duplicitats administratives. Té per objecte identificar i eliminar duplicitats i reforçar els mecanismes de cooperació, de manera que s'abarateixi el cost de l'activitat administrativa. En la mesura en què les competències atribuïdes a l'Administració Local estan ja sent objecte de reforma en un projecte de modificació de la seva Llei de Bases, les duplicitats a identificar en aquest estudi són les que es produeixen entre l'Administració General de l'Estat i les Autonòmiques.
  • Simplificació administrativa. Revisarà les traves burocràtiques que dificulten la tramitació dels procediments administratius amb la finalitat d'aconseguir una major simplificació que redundi en benefici dels ciutadans. En particular, se sol·licitarà informació sobre els procediments la finalitat dels quals requereix, per ser efectiva, la participació d'altres Administracions Públiques, com la creació d'empreses. S'integren aquí els projectes en curs en la Direcció general de Modernització Administrativa.
  • Gestió de serveis i mitjans comuns. Té per objecte centralitzar activitats de gestió que, per ser similars o de la mateixa naturalesa, puguin exercir-se de forma unificada o coordinada, aprofitant així en major mesurada els mitjans públics. En aquest grup és fonamental estudiar models d'èxit implantats en grups empresarials espanyols, dels quals s'obtindrà informació i col·laboració.
  • Administració institucional. S'analitzarà la diferent tipologia d'ens que la componen, es revisarà el marc normatiu i els models que en ell s'identifiquen com a òptims. Es plantejaran les modificacions que convinguin en la llista d'entitats existents, per a això els Departaments ministerials hauran de presentar informació i les propostes oportunes.

Les subcomissions realitzaran el treball de forma permanent i poden convocar a altres càrrecs de l'Administració i representants del sector privat. Informaran periòdicament al ple de la Comissió de l'avanç dels treballs.

Finalitzat el treball, el Ple de la Comissió traslladarà les propostes corresponents al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la seva elevació al Consell de Ministres i trasllat als grups previstos en els acords de la Conferència de Presidents. El termini perquè la Comissió conclogui els seus treballs serà el 30 de juny de 2013.